עריכת המכרזים, והתקשרויות עם קבלנים

 • ערכת מכרז לקבלן מפתח , אשר יבצע את מרבית עבודות ההקמה

 • עריכת מכרזים לקבלנים ממונים נוספים, עבור העבודות שאינן במסגרת חבותו של קבלן המפתח .

 • מיון  וניתוח הצעות שיתקבלו מקבלנים, עריכת טבלת השואה של ההצעות

 • חוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודות לקבלנים.

 • משא ומתן עם קבלנים לברור בעיות שהתעוררו

 • עריכת הצד המנהלי של החוזה עם הקבלן, בתיאום עם היועץ המשפטי 

 • עדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות ההתקשרויות עם הקבלנים

 • סיוע בעריכת מפרטי חוק מכר לדירות.

 • עריכת מחירון לתוספות ושינויים הסטנדרטיים.

ניהול הביצוע עד לקבלת טופס 4 

תאום ומעקב הביצוע                               

 • ניהול מנהלי פרויקטים .מעקב אחרי התקדמות הביצוע בהתאם ללוח זמנים מוסכם.

 • שמירה על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

 • עריכת ישיבות תאום קבועות באתר הפרויקט, לשם הבטחת בצוע תקין  

 • הקפדה על קיומו של לוח הזמנים על ידי המבצעים ודווח במקרה של סטיות מהלוח המוסכם, תוך הסברת סיבות הסטיה והמלצה על הצעדים שעל המזמין לנקוט במקרים אלה.

 • דווח מפורט ושוטף למזמין על ביצוע הפרויקט, מבחינת התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים והמסגרת התקציבית, אחת לחודש, או בתכיפות אחרת שתקבע.

ניהול הביצוע עד לקבלת טופס 4  

 • פיקוח מקצועי קבוע, על ביצוע הפרויקט באתר, במקומות העבודה והיצור של חלקי מבנה לפני הבאתם לאתר ודווח מפורט בהתאם.

 • פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם לתכניות, למפרטים ולהוראות המתכנן והיועצים, בדרך בדיקות מעבדה, או בדרך אחרת.

 • פיקוח על טיב העבודות בהתאם לתכניות, למפרטים ולהוראות המתכננים.

 • מעקב ובקרה על עבודות הקבלן מבחינת לוח הזמנים הכולל.

 • פקוח על בצוע תנאי החוזה בין המזמין לכל קבלן וקבלן.

 • בדיקת חשבונות הקבלן, בדיקת חשובי הכמויות עליהם נסמכים חשבונות אלה.

 • מתן הסברים והוראות לקבלנים בקשר לבצוע העבודות.

 • דווח תקופתי למזמין בקשר לרמת הבצוע, התקדמות הבצוע והבעיות המתעוררות בעת בצוע הפרויקט, אחת לחודש, או במועדים שיקבעו על ידי המזמין.

 • יעוץ למזמין בקשר לתביעות הקבלן בקשר עם בצוע העבודות, וישובן של תביעות אלה.

 • ביצוע בקורת קבלה לפרויקט המושלם, על חלקיו, מהקבלן הראשי.

 • רשום התיקונים וההשלמות הדרושים בעת הביקורת ומעקב על ביצועם.

 • בקורת הפרויקט בתום תקופת הבדק, רישום התיקונים הדרושים, פקוח על ביצועם.

שרותים ביחס לדיירים ושינויי דיירים

 • קביעת מחירון לשנויי דיירים שיחייב את הקבלן ויכלול שנויים שכיחים.

 • פקוח על חשבונות הקבלן כדי לוודא שחיוביו כלפי הדיירים סבירים. (מותנה בפניה מצד הדייר).

 • שמיעת תלונות הדיירים וברורן, כמוסד ערעור על מעשה הקבלן.

עיקרי השרותים

חברתנו מתמחה בהקמת הפרויקט על כל שלביו:

 •  ליווי היזמים/קבלנים משלב בדיקת כדאיות ואיתור הקרקע  - שינוי תב"ע להשבחת מקרקעין - היתרים  - מכרזים - פיקוח וניהול בניה עד האיכלוס. 

 • אנחנו מתמחים בתכנון ייעודי, פיקוח וביצוע פרויקטים ברמה הגבוהה ביותר.

 • ניהול של התקציב ביעילות מרבית תוך העמדת מקסום הרווח של הלקוח בראש סדר העדיפויות וביצוע הפרויקט בעלות הנמוכה ביותר.

 • אנו מחויבים ללוחות זמנים - ביצוע הפרויקט בזמן הקצר ביותר שניתן.

 • אנו מחויבים לאיכות - ממשים בצורה מושלמת את התכנון האדריכלי תוך עמידה בסטנדרט גבוה של בטיחות, דיוק ואסתטיקה.  

קבלת טופס 4  ואיכלוס הבניין  

בדיקת זכויות מקרקעין ובחינת כדאיות 

 • קרקעות - בדיקות בועדות התכנון והבניה וניתוח מצב התכנוני מאושר

 • בדיקה ובחינת כדאיות כלכלית

 • במידה ונדרש שינוי  תב"ע תבוצע בדיקה תכנונית ובחינת הפוטנציאל לאישור התב"ע.  מיד לאחר מכן ימונו מתכננים ויועצים לצורכי שינוי תב"ע ונתחיל טיפול מול הוועדות מקומיות ומחוזיות השונות למתן תוקף לתכנית.

 • גיבוש אסטרטגיה יחד עם המזמין : הליך רישוי רגיל או הליך שינוי תב"ע או שניהם במקביל

קידום וניהול שינוי תב"ע

 • קיום דיונים מקדימים עם המזמין להגדרת פרוגרמה 

 • מינוי כל היועצים הנדרשים להכנת התכנית

 • ריכוז  וניתוח תבע"ות רלוונטיות קיימות,שכנות ועתידיות

 • ריכוז סקרים כגון : קרקע , ארכיאולוגי , הידרולוגי וסקרים אחרים שידרשו

 • קביעת הליכי קידום אל מול הרשויות ושלביות קידום הפרויקט

 • תיאום וקידום  התכנית מול הרשות

 • הכנת תכנית והגשתה לוועדה לתכנון ובנייה  עד להפקדתה

 • טיפול  בזירוז  מילוי תנאים של הועדה 

 • תיקון התכנית בהתאם להחלטות הוועדה.

 • פרסום למתן תוקף

​ניהול תכנון והרישוי עד לקבלת היתרים ותכניות ביצוע

 • מינוי צוות תכנון - קבלת הצעות ומינוי מתכננים לפרויקט 

 • ייצוג המזמין, בהשתתפותו או בלעדיו, בברור הפרוגרמה עם המתכנן והיועצים.

 • השתתפות בברור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הכרוכות בתכנון ובביצוע הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל. מעקב אחרי הטיפול וקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.

 • טיפול בהיבטים הסטטוטוריים עד לקבלת  היתר

 • עריכת לוח זמנים להשלמת הפרויקט

 • עריכת אומדן תקציבי בהסתמך על אומדנים של המתכנן והיועצים, בתחומיהם השונים.

 • ניהול תכנון - בדיקת תכניות של המתכנן על מנת לוודא את התאמתן והשלמתן אחת את השניה.

 • ייעוץ למתכנן וליועצים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים, התכניות וכתבי הכמויות, בהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט.

 • תיאום ושיתוף בין המתכננים, היועצים, היועץ המשפטי ואנשי שיווק .